A common disease of the skin is: leukemia acne anemia diabetes